Τα Ιωάννινα επιδιώκουν την ψηφιακή τους αναβάθμιση μέσω εφαρμογών έξυπνων πόλεων και επιλέγουν να εγκαταστήσουν ένα ολοκληρωμένο Κέντρο ψηφιακού ελέγχου όλων των υπηρεσιών.

Κέντρο Επιτελικής Διαχείρισης δρομολογείται στα Ιωάννινα, που θα αποτελέσει την καρδιά της έξυπνης πόλης τόσο στο επίπεδο της συγκέντρωσης των απαιτούμενων υποδομών όσο και στη φιλοξενία και διαχείριση της απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος για τα συστήματα που θα εγκατασταθούν και τις υπηρεσίες που θα λειτουργήσουν.

Η δημιουργία του Κέντρου στα Ιωάννινα σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή,  θα βοηθήσει στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των έργων, μέσω της κεντρικής φιλοξενίας του συνόλου των εφαρμογών για τις οποίες η φιλοξενία θα είναι αρμοδιότητα του Δήμου και της ενδυνάμωσης του κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης του συνόλου των λειτουργιών.

Κρίνεται κρίσιμη δράση καθώς ο υφιστάμενος εξοπλισμός του Δήμου είναι παρωχημένος, χαμηλής ποιότητας και μειωμένων δυνατοτήτων υποστήριξης των νέων συστημάτων έξυπνης πόλης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Φωτογραφία: Παράδειγμα αποτελεί το Κέντρο Διαχείρισης του Δήμου Τρικκαίων

Να τονίσουμε πως τα σύγχρονα Κέντρα Δεδομένων δεν αποτελούν μονοδιάστατες αρχιτεκτονικές οντότητες ΤΠΕ αλλά ουσιαστικούς κόμβους πληροφοριών σε ένα ανοικτό περιβάλλον που συνδυάζουν τα φυσικές εγκαταστάσεις με διαφόρων ειδών υπηρεσίες νέφους με τις οποίες αλληλοεπιδρούν συμπληρωματικά ή ενισχυτικά προκειμένου να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι του Δήμου μεσομακροπρόθεσμα και να προστατευτεί η αξία της επένδυσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε πλήρη υλοποίηση θα αναπτυχθούν δύο (2) φυσικά Κέντρα Δεδομένων σε διαφορετικούς χώρους μέσα στα Ιωάννινα, ενώ παράλληλα θα διασυνδεθούν και θα υποστηριχθούν από το G-Cloud και άλλες υποδομές της Κεντρικής Κυβέρνησης και ίσως αργότερα της Περιφέρειας.

Η λύση που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει εξοπλισμό και λογισμικό σε πλήρως αρθρωτή και ευέλικτη διάταξη HCI (Hyperconvergence) με δυνατότητα επέκτασης για απομακρυσμένη πρόσβασης σε εικονικές εφαρμογές και περιβάλλοντα εργασίας μέσω της υπηρεσίας VDI (τηλεργασία) προκειμένου να εξυπηρετηθούν και λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.

Το νέο κέντρο δεδομένων θα λάβει υπόψη…